Aalsrode og Omegns Borgerforening

Indkalder herved til

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent (godkendelse af dagsorden.)

  2. Foreningens formand aflægger beretning.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

  5. Valg af formand ( i ulige år).

  6. Valg af kasserer (i lige år).

  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, i alt 3. - Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 1 hvert ulige år og 2 hvert lige år.

  8. Valg af bestyrelsessuppleanter, mindst 2 medlemmer.(valgt for 1 år)

  9. Valg af 2 revisorer og  1 revisorsuppleant.

  10. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Det sker i Aalsrode