Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for

Aalsrode- og omegns Borgerforening


1.

Foreningens formål er at varetage byens og omegnens interesser.

Foranstalte møder og sammenkomster, i den udstrækning, som skønnes passende, for derved at knytte områdets beboere tættere sammen.


2.

Som medlemmer kan alle, som viser foreningen interesse optages.


3.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen tager stilling til medlemsansøgningen.

Ved indtrædelse i foreningen modtager hvert medlem et eksemplar af foreningens vedtægter.


4.

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Der fastsætter følgende typer kontingent, som gælder for enkeltpersoner:

Ikke pensionister

Pensionister

Specielle kontingenter (banko)


Kontingentet opkræves hvert år inden generalforsamlingens afholdelse.


5.

Udmeldelse af foreningen skal ske til et bestyrelsesmedlem

                                                                                   

Evt. forudbetalt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

Såfremt en medlem ikke har betalt kontingent, anses den pågældende for slettet, og kan ikke deltage i medlemsmøder o.l.


6.

Generalforsamlingen finder sted hvert år inden udgangen af marts måned. Den indvarsles ved opslag i forsamlingshuset og ved direkte henvendelse til medlemmerne via mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der indkaldes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent (godkendelse af dagsorden.)

Foreningens formand aflægger beretning.

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Behandling af indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

Valg af formand ( i ulige år).

Valg af kasserer (i lige år). (i 2009 vælges kasserer for 1 år)

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, i alt 3. - Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 1 hvert ulige år og 2 hvert lige år.

Valg af bestyrelsessuppleanter, mindst 2 medlemmer.(valgt for 1 år)

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de, på den endelige dagsorden opførte/ modtagne forslag/ sager.


Afstemninger skal være skriftlige såfremt blot 1 medlem ønsker dette.

Det på generalforsamlingen vedtagne, er i lige grad bindende for fremmødte, som for ikke fremmødte medlemmer.

Referat af vedtagelser gives til medlemmer i form af mail eller opslag i forsamlingshuset.


7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvor valg ikke er foretaget

På 1.møde efter nyvalg, vælger bestyrelsen: næstformand, sekretær og øvrige poster.Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden, næstformanden og kassereren tegner foreningen. Ved beløb over 5.000kr (pristalsreguleret 2017) kræves to underskrifter.


8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som den ordinære generalforsamling, og kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når det ønskes af 15 enkelte medlemmer.


Indkaldelse skal være offentliggjort senest 14 dage efter begæringens modtagelse.


9.

Møde- og stemmeret ved generalforsamlinger, har ethvert gyldigt medlem.

Et medlem defineres ved 1 person, og hvert medlem har 1 stemme.


Fuldmagt kan udstedes til et andet medlem, men kan ikke overføres til 3.person.


10.

Dirigenten leder generalforsamlingerne efter dagsordenen.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling, stemmeafgivelsen og resultaterne heraf.


Generalforsamlingens beslutningsdygtighed er baseret på simpel stemmeflerhed, dog undtagen behandling af forslag som:


Vedtægtsændringer jvf. § 13

Opløsning af foreningen jvf. § 14


11.

Formanden leder alle møder og påser at forhandlingsprotokollen føres

og underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Endvidere modtager formanden alle sager vedr. foreningen, og er pligtig til at ekspedere sagerne så hurtigt som muligt.

Han er bemyndiget til at skrive under på bestyrelsens vegne.


12.

Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31.december.


Regnskabet skal indleveres til de valgte revisorer således, at disse kan aflevere det reviderede regnskab til kassereren mindst 10 dage før den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen in plenum er ansvarlig for regnskabet overfor generalforsamlingen, og kan ikke forpligte medlemmerne ud over foreningens midler.


13.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling.

Til ændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, samt at 2/3 af disse stemmer for.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig afholdes en ekstraordinær generalforsamling ½ time senere. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan ændringsforslag vedtages med alm. stemmeflerhed.


14.

Opløsning af foreningen skal ske på en ekstraordinær generalforsamling hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal stemme for.

Foreningen formue anvendes efter generalforsamlingens afgørelse, og kan i intet tilfælde fordeles mellem medlemmerne.


Således vedtaget den 26.februar 2008, 9.maj 2017.