Generalforsamling

Generalforsamling

Aalsrode- og Omegns Borgerforening

Indkalder herved til

Ordinær Generalforsamling


mandag den 23. marts 2020 kl. 19:30

i Aalsrode Forsamlingshus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent (godkendelse af dagsorden.)
  2. Foreningens formand aflægger beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  5. Valg af formand ( i ulige år).
  6. Valg af kasserer (i lige år).
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, i alt 3. - Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 1 hvert ulige år og 2 hvert lige år.
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter, mindst 2 medlemmer.(valgt for 1 år)
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Borgerforeningen er vært ved en øl/sodavand eller et glas vin.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen